Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 11 ατόμων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID 19

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 11 ατόμων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID 19

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα- 11-ατόμων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του , και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Νισύρου Νίσυρος       ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας 
4 μήνες 11
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νισύρου, Τ.Κ.85303 Μανδράκι Νισύρου Ν .Δωδεκανήσου, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Μηνά Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2242360519).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  πέντε(5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χριστοφής I.ΚορωναίοςΧρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου