Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Ο Δήμαρχος Νισύρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νισύρου και της ΔΗ.Κ.Ε.Ν., σύμφωνα με το άρθρ. 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, άρθρ.86 του Ν.4412/2016), η οποία όσον αφορά τα καύσιμα θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής την ημέρα παράδοσής του, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προϋπολογισμού 72.496,40 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Σχετικά έγγραφα:

1.Περίληψη διακήρυξης
2.Διακήρυξη διαγωνισμού

 Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου