Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Απορριματοφόρου με ηλεκροκίνηση. Καταληκτική ημερομηνία 14/06/2017 στις 12:30 μ.μ..

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Απορριματοφόρου με ηλεκροκίνηση. Καταληκτική ημερομηνία 14/06/2017 στις 12:30 μ.μ..

Αναρτήθηκε σήμερα 6 Ιουνίου 2017 στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου www.nisyros.gr, η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ενός απορριμματοφόρου με ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των pροσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών, προϋπολογισμού 37.200,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α..

Για να διαβάσετε την προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, πατήστε εδώ.Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου