Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Διαγωνισμοί

Αναρτήθηκε σήμερα 23 – 3 – 2018 η Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ"προϋπολογισμού  24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/04/2018 ημέρα Τρίτη και...

Αναρτήθηκε σήμερα 23 – 3 – 2018 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας κερκίδων για το δημοτικό γήπεδο» σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε...

Αναρτήθηκε σήμερα 30 – 3 – 2018 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας Υλικών για Επισκευή - Οδόστρωση Περιφερειακής οδού Μανδρακίου Δ. Νισύρου» με κριτήριο ανάθεσης την...

Αναρτήθηκε σήμερα 16.10.2018 στην ιστοσελίδα του Δήμου η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού Ημερήσιας Παραγωγής 300 κυβικών μέτρων" με σφραγισμένες...

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 64.000,00 €(συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και...

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 50.000,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε....

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 143.000,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε....

Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλώτερη τιμή. Για...

Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου