Κλιμάκιο του Δήμου στην αφαλάτωση

Δελτίο τύπου, Νίσυρος 22 - 9 - 2014

Κλιμάκιο του Δήμου αποτελούμενοι από τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και τον Πολιτικό Μηχανικό Κ. Νίκο Περδικάρη, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Αφαλάτωσης στα Λουτρά, την Πέμπτη 18/9 για να δουν από κοντά την κατάσταση που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα έγινε συνάντηση με το προσωπικό της ΔΕΥΑΝ.
Η επίσκεψη οδήγησε στα εξής ευρήματα:


Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι σε άθλια κατάσταση, τα κτίσματα που στεγάζουν πανάκριβες αντλίες νερού είναι ετοιμόρροπα. Τίθεται σε προτεραιότητα η επισκευή τους. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΝ ανέλαβαν την επισκευή τους.
Η δεξαμενή 1000 κυβικών μέτρων που δέχεται το νερό από το σύστημα Αφαλάτωσης και το διανέμει στους οικισμούς, χρειάζεται επειγόντως επισκευή. Ο Κ. Περδικάρης ανέλαβε να διερευνήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αφού πρώτα εκκενωθεί το νερό.  
Ενώ υπάρχουν τρείς (3) μονάδες Αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής νερού τριακοσίων (300) κυβικών μέτρων την ημέρα, μόνο οι δύο (2) λειτουργούν. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι η διακοπή συνεχής παροχής νερού αν προκύψει πρόβλημα σε μια από αυτές. Η 3η μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας τα τελευταία τρία (3) χρόνια λόγω βλάβης της αντλίας. Θα κληθεί άμεσα η Εταιρεία ΤΕΜΑΚ να επισκεφτεί τη Νίσυρο για την παροχή νέας αντλίας υψηλής πίεσης και να ελέγξει και τις υπόλοιπες μονάδες.
Είναι ανάγκη να προχωρήσει ο Δήμος στην σύνδεση της δεξαμενής των Πάλων με τα Νικειά και τον Εμπορειό για συνεχή τροφοδότηση νερού ώστε να σταματήσει η μεταφορά με το βυτιοφόρο. Το κόστος του βυτιοφόρου που χρησιμοποιείται έως σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € (σαράντα χιλιάδων ευρώ) ετησίως (συμπεριλαμβανομένου και του εργατικού κόστους). Το κόστος για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Αφαλάτωση ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € (εξήντα  χιλιάδων ευρώ) ετησίως και θα γίνει κάθε προσπάθεια στην μείωση του.
Ταυτόχρονα θεωρείται αναγκαία η αύξηση εισροών χρηματικών πόρων από την πώληση του νερού. Η επιχορήγηση του Δήμου από το κράτος, φέτος μειώθηκε στα 70.000,00 € (εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) το έτος, από τις 240.000,00 € των προηγούμενων ετών.  
Τα τελευταία επτά (7) χρόνια οι επιχορηγήσεις του κράτους για την Αφαλάτωση ανέρχονται  στο ποσό των 2.518.719,00 € (δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα ευρώ) και οι εισπράξεις από την πώληση του νερού  ανέρχονται στο ποσό των 538.599,00 € (πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ) δηλαδή σύνολο: 3.057.318,00 € (τρία εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ).
Αυτή τη στιγμή η ΔΕΥΑΝ χρωστάει στο ΙΚΑ 125.000,00 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της !!!!!
Ο οικονομικός έλεγχος της ΔΕΥΑΝ βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Νέα Δημοτική Αρχή.