"Ενημερωτική συγέντρωση της Περιφέρειας στη Νίσυρο για το πρόγραμμα "Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς""

Από το γραφείο του Αντιπερειφεριάρχη Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενούς τομέα, ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός ενημερωτικών στγκεντρώσεων για το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών ¨Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς". Στη Νίσυρο έχει προγραμματιστεί για τις 24 Μαΐου 2016 στο Ζωσιμοπούλειο στις 18:30.