"Νίσυρος 8 - 4 - 2016. Δελτίο τύπου."

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ο Δήμος Νισυρίων συμμετέχει σε άλλη μία πρόταση που έχουν υποβληθεί στο   «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Πρόταση που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Η Νίσυρος συμμετέχει με το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, σε εταιρικό σχήμα για υποβολή πρότασης στο διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Κύπρος στο έργο με τίτλο «Trad - Efficient». Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση παραδοσιακών υλικών και τεχνικών δόμησης, την ανάδειξη νέων, σύγχρονων υλικών που δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των κτιρίων και θα αποτελέσουν πρότυπα αντίστοιχων δράσεων στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα εκπονηθούν πρότυπες μελέτες για επιλεγμένα δημόσια κτίρια στην περιοχή ενδιαφέροντος
Για τη Νίσυρο έχουν προταθεί τέσσερα κτίρια:

  • Δημοτικό Σχολείο Μανδρακίου
  • Γυμνάσιο-Λύκειο
  • Καρβαΐνειο Σχολείο Πάλων
  • Δημαρχιακό κτίριο

Με τα νέα δεδομένα ο Δήμος Νισυρίων συμμετέχει σε τρείς προτάσεις στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».Επίσης ο Δήμος μας, ως μέλος του  Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ), συμμετέχει στις εξής προτάσεις του ΕΔΜΝ:
1. Πρόταση που αφορά την Πράσινη Επιχειρηματικότητα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS PLUS με συμμετοχή των φορέων: Municipality of Sardinia Italy with NGO Mine Vaganti, University of Luxembourg, Hellenic small islands network, Irish small islands network, Scottish small islands network, EOLAS Spain.