"Νίσυρος 18 - 5 - 2015. Δελτίο τύπου για την αφαλάτωση."

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Επιστολή έφθασε στο δήμο από τη ΔΕΗ για την πληρωμή του ποσού των 90.000 ευρώ που οφείλει η ΔΕΥΑΝ αλλιώς θα κοπεί το ρεύμα και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η αφαλάτωση νερού.  Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ μετά από πολλλές προσπάθειες και επαφές με την πολιτική ηγεσία της Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, και συγκεκεριμμένα τον Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, θα μεταβεί στην Αθήνα στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ για να γίνει συμφωνία για καταβολή του ποσού σε 100 δόσεις.

Η ΔΕΥΑΝ είναι σε άθλια οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα να καθυστερείται η πληρωμή των εργαζομένων στην εταιρία. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες στην περιφέρεια, στο υπουργείο εσωτερικών και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής η επιδότηση που απαιτείται για την λειτουργία της αφαλάτωσης δεν έχει ακόμη επιδοθεί. Η επιχορήγηση του Δήμου από το κράτος, από το 2014 μειώθηκε στα 70.000,00 € (εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) το έτος, από τις 240.000,00 € των προηγούμενων ετών.  Αυτό το ποσό δεν έχει εισπραχθεί ακόμη για το προηγούμενο έτος. Πέραν των 90.000 ευρώ του χρέους στη ΔΕΗ, η ΔΕΥΑΝ χρωστάει στο ΙΚΑ 125.000,00 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ).  Είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους. Είναι επιτακτική ανάγκη η η αύξηση εισροών χρηματικών πόρων από την πώληση του νερού.
Τα τελευταία επτά (7) χρόνια οι επιχορηγήσεις του κράτους για την Αφαλάτωση ανέρχονται  στο ποσό των 2.518.719,00 € (δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα ευρώ) και οι εισπράξεις από την πώληση του νερού  ανέρχονται στο ποσό των 538.599,00 € (πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ) δηλαδή σύνολο: 3.057.318,00 € (τρία εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ). Σήμερα δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
Τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι τα παρακάτω:
-Η δεξαμενή 1000 κυβικών μέτρων που δέχεται το νερό από το σύστημα Αφαλάτωσης και το διανέμει στους οικισμούς, χρειάζεται επειγόντως επισκευή διότι θα καταρεύσει
-Ενώ υπάρχουν τρείς (3) μονάδες Αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής νερού τριακοσίων (300) κυβικών μέτρων την ημέρα η κάθε μία, μόνο οι δύο (2) λειτουργούν, υπολειτουργούν. Απαιτείται επισκευή των αντλιών με κόστος που υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι η διακοπή συνεχής παροχής νερού αν προκύψει πρόβλημα σε μια από αυτές. Η 3η μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας τα τελευταία τρία (3) χρόνια λόγω βλάβης της αντλίας. Σε επίσκεψη της ΤΕΜΑΚ η παροχή νέας αντλίας υψηλής πίεσης και νέου συστήματος υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
- Ο αγωγός παροχής θαλάσσιου νερού δεν έχει συντηρηθεί με αποτέλεσμα να χρειάζεται επισκευή που μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένους δύτες.
-Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν μηχανήματα και πανάκριβες αντλίες νερού και είναι ετοιμόρροπα, βρίσκονται στο στάδιο επισκευής από το συνεργείο του Δήμου σε συνεργασία με τους εργαζομένους της ΔΕΥΑΝ.  
-Είναι ανάγκη να προχωρήσει ο Δήμος στην σύνδεση της δεξαμενής των Πάλων με τα Νικειά και τον Εμπορειό για συνεχή τροφοδότηση νερού ώστε να σταματήσει η μεταφορά με το βυτιοφόρο. Το κόστος του βυτιοφόρου που χρησιμοποιείται έως σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € (σαράντα χιλιάδων ευρώ) ετησίως (συμπεριλαμβανομένου και του εργατικού κόστους).
-Είναι αναγκαία η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μία ανεμογεννήτρια και ένα φωτοβολταικό σύστημα για να ελαχιστοποιηθεί το κόστο παροχής του ηλεκτρισμού