"Νίσυρος 18 - 5 - 2015. Δελτίο τύπου."

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ ΛΟYΤΡΩΝ

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες επισκευής της Ανατολικής πτέρυγας των δημοτικών λουτρών. Στους λουτήρες οι οποίοι έχουν επανασχεδιαστεί θα τοποθετηθούν καινούργια μάρμαρα και νέες υδραυλικές εγκαταστάσεις. Οι υπόλοιποι χώροι ανακαινίζονται πλήρως διατηρώντας την αρχιτεκτονική και τα χρώματα που υπήρχαν από την εποχή της ανέγερσης τους από τους Νισύριους της Αμερικής στις αρχές του 20ου αιώνα.

Τα λουτρά που αποτελούσαν κάποτε το στολίδι της Νισύρου και τα τελευταία χρόνια ήταν σε αθλία κατάσταση δεν θα ανοίξουν εάν δεν τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί υγιεινής και αξιοπρέπειας. Τη μελέτη για την ανακαίνιση την συνέταξε δωρεάν ο Νισύριος αρχιτέκτονας Γιώργος Τσιρώνης ο οποίος και παρακολουθεί το έργο.  ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΛΩΝ
Το μικρό πλοίο με γερανό εκσκαφής βρίσκεται στη Νίσυρο την τελευταία εβδομάδα και εκβαθαίνει την είσοδο της μαρίνας των Πάλων. Χιλιάδες κυβικά άμμου εχουν ήδη αφαιρεθεί και εναποτεθεί στην παραλία των πάλων με αποτέλεσμα η παραλία σήμερα να είναι σε καλύτερη κατάσταση από ποτέ. Η είσοδος της μαρίνας μετά την δημιουργία της τεράστιας προβλήτας και την αλλαγή κατεύθυνσης των θαλάσσιων ρευμάτων συσσωρεύει τεράστιες ποσότητες άμμου κάθε χρόνο. Η πρόταση της δημοτικής αρχής στο λιμενικό ταμείο είναι να γίνει νέα μελέτη, να αφαιρεθεί μέρος της προβλήτας και να ανοίξει η μικρή δίοδος στη βόρεια πλευρά της μαρίνας για να υπάρχει συνεχής ανανέωση των υδάτων στη μαρίνα και να μη δημιουργείται η στασιμότητα που παρατηρείται σήμερα.
Το έργο το χρηματοδοτεί το Λιμενικό Ταμείο Κώ-Νισύρου-Αστυπάλαιας.

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ

Ξεκίνησαν πριν δυό μέρες, με καθυστέρηση πολλών ετών, οι εργασίες ανακαίνισης του χώρου αναμονής και αναψυκτηρίου στο λιμάνι του Μανδρακίου. Ο χώρος θα ανανεωθεί πλήρως. Θα παραμείνει κλειστός τις επόμενες δύο τουλάχιστον εβδομάδες. Με το πέρας των εργασιών θα αρχίσει η ανακαίνιση του εκδοτηρίου εισιτηρίων στο λιμάνι το οποίο είναι κλειστό τα τελευταία χρόνια λόγω της σχεδόν ολοκληρωτικής του κατάρευσης.
Το έργο το χρηματοδοτεί το Λιμενικό Ταμείο Κώ-Νισύρου-Αστυπάλαιας.

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Στο λιμάνι Μανδρακίου έχει πλήρως αποκατασταθεί ο φωτισμός και μετά από πολύ καιρό το λιμάνι μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προσκόμματα τη νύχτα. Στη μαρίνα των Πάλων έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση του φωτισμού. Στο λιμάνι Μανδρακίου όπως και στη μαρίνα των Πάλων θα αρχίσουν οι εργασίες  μπογιατίσματος των μεταλλικών κατασκευών εντός των επόμενων ημερών.

 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Κλιμάκιο ορκωτών λογιστών απο την εταιρία  Grant Thornton επισκέφθηκε το Δήμο για να ολοκληρώσει τον διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Νισύρου και των εταιριών του.  Αντικείμενο του ελέγχου είναι ο έλεγχος και η πιστοποίηση της «Απογραφής έναρξης της 01.01.2011 των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων του Δήμου  και του Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011» , σύμφωνα με το άρθ. 267 του Ν. 3852/7-6-2010 περί « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και η διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, για τις χρήσεις2011, 2012& 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2880/2001, του άρθρου 15 Ν. 3146/2003 και του άρθρου 26 Ν. 3202/2003, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση του Δήμου.
Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
•    του άρθρου 267 του Ν. 3852/7-6-2010 περί «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό θα εξειδικεύθεί με υπουργικές αποφάσεις
•    του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»
•    του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 όπως ισχύει
•     του Π.Δ. 315/1999 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα χορηγηθεί:
•    Έκθεση Πιστοποίησης Ελέγχου επί της  απογραφής έναρξης της 01.01.2011,σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Εργασίες Διασφάλισης εκτός Ελέγχων ή Επισκοπήσεων Ιστορικών Οικονομικών Πληροφοριών». Στη χορηγούμενηΈκθεση Πιστοποίησης Ελέγχου θα αναφέρεται εάν η Επιτροπή Απογραφής εφάρμοσε ορθά τη διαδικασία του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) (Υπ. Αποφ. 7445/29.12.2010). Επίσης θα αναφέρονται οι παρατηρήσεις που τυχόν θα διαπιστωθούν και θα αφορούν σημαντικές ανεπάρκειες που θα έχουν ουσιώδη επίδραση στα υπόλοιπα απογραφής έναρξης.
•    Εκθέσεις Ελέγχου του Δήμου για τις χρήσεις 2011, 2012& 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2280/2001, και του άρθρου 15 του Ν. 3146/2003 όπως ισχύουν, τις ελεγκτικές διαδικασίες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Στις χορηγούμενες Εκθέσεις Ελέγχου θα αναφέρεται εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίοι αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των δήμων. Επίσης θα αναφέρονται οι παρατηρήσεις που τυχόν θα διαπιστωθούν και θα αφορούν σημαντικές ανεπάρκειες που θα έχουν  ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή την ορθότητα των κονδυλίων των Ισολογισμών ή των αποτελεσμάτων των χρήσεων.
•    Αναλυτικές Εκθέσεις Ελέγχου των χρήσεων 2011, 2012& 2013 στις οποίες θα  περιλαμβάνονται τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα. Η Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου θα υποβληθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ)

Ο χώρος του ΧΑΔΑ, κοινώς σκουπιδότοπος, έχει πλήρως διαμορφωθεί με την ταφή ολων των απορριμμάτων και την παιρετέρω επέκταση του χώρου. Το σημείο που αποτελούσε εστία μόλυνσης τώρα έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη αλάνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος οικοδομικών υλικών του Δήμου Νισύρου και χώρος παρκινγκ μεγάλων οχημάτων. Ο χώρος θα διαμορφωθεί παιρετέρω έτσι ώστε να είναι πιο ομαλό το έδαφος και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του.ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Ψεκασμός και απολύμανση όλων των φρεατίων συλλογής υγρών αποβλήτων  παραγματοποιήθηκε στο Μανδράκι από το συνεργείο του Δήμου. Οι εργασίες θα επεκταθούν σε όλους τους οικισμούς τις επόμενες μέρες. Το κόστος των εργασιών είναι πολύ μικρό μιάς και για πρώτη φορά γίνεται από συνεργείο του Δήμου και όχι από εργολάβο.

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Κλιμάκιο συνεργείου αυτοκινήτων από την Κώ έφθασε στη Νίσυρο για να τοποθετήσει την επισκευασμένη μηχανή του βυτιοφόρου που μεταφέρει νερό στους οικισμούς του Εμπορειού και Νικειών. Διενεργείται έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση της αιτίας που υπέστη τη ζημιά που είχε ως αποτέλεσμα την προβληματική παροχή νερού στους οικισμούς Εκπορειό και Νικειά, καθώς και το μεγάλο κόστος επισκευής της . Ταυτόχρονα επισκευάστηκε το μικρό βυτιοφόρο και εντός των ημερών φθάνει στη Νίσυρο το σχολικό λεωφορείο που είχε σταλεί σε συνεργείο της Κώ. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η επισκευή του  φορτωτή που παραμένει σε συνεργείο της Κώ τα τελευταία τριάμισυ χρόνια.
Όλα τα οχήματα του Δήμου είναι παλλιά και δημιουργούν συνεχή προβλήματα. Ο Δήμος βρίκεται στο δρόμο της νομιμοποίησης οχημάτων που δεν απέκτησαν ποτέ άδεια κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κωλύματα στην διεκπεραίωση πολλών εργασιών.  Φέτος, για πρώτη φορά ο Δήμος ανέλαβε τη μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, επειδή δεν προσήλθε κανείς στο διαγωνισμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση εξόδων για το Δήμο για επισκευές και καύσιμα, χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε οικομική βοήθεια από την περιφέρεια.