ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα την 27-6-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Δημάρχου Νισύρου, συνήλθε το τοπικό συμβούλιο Μανδρακίου Νισύρου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου (με αρ.πρωτ.: 2110/13-6-2018)με τα παρακάτω θέματα προς έγκριση:
1. Ονοματοδοσία της πλατείας στην περιοχή Αγίου Σάββα σε πλατεία Αντώνη Καρπαθάκη.
2. Ονοματοδοσία στο δρομάκι μπροστά στο σπίτι αείμνηστου Λάζαρου Κοντοβερού σε Οδό Λάζαρου Κοντοβερού.
Για να διαβάσετε το πρακτικό της συνεδρίασης, πατήστε εδώ.